Zasady transportu

Akty prawne w transporcie międzynarodowym

Międzynarodowe przewozy lotnicze podlegają Konwencji Warszawskiej z 1929 roku lub podpisanej w 1999 roku Konwencji Montrealskiej. Między przewoźnikami obowiązują uchwały Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego – IATA, oraz Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego – ICAO.

W Polsce międzynarodowe przewozy lotnicze regulowane są ustawą – Prawo Lotnicze z 3 lipca 2002r. (Dz.U.Nr.130, poz. 1112 z późn. zm.). Ustawa ta dostosowała polskie prawo do wymogów unijnych.

Międzynarodowy lotniczy list przewozowy – Air Waybill AWB. Określa stosunek nadawcy i odbiorcy towaru do przewoźnika, a jednocześnie jest dokumentem rozliczeniowym w relacji importer – eksporter, ponieważ stwierdza jakość oraz ilość przewożonego towaru.

Przewozy intermodalne

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowym Multimodalnym Przewozie Towarów – United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods (Genewa, 24 maja 1980 r.).

Inne

Konwencja celna genewska z dnia 12 grudnia 1972 roku w sprawie przewozu towarów w kontenerach – Dziennik Ustaw z 1983 r., Nr 7, poz. 36 i 37

Ustawa Prawo przewozowe – Dz. U. 2000 Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami.

Umowa spedycji

„Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem” – art. 794 k.c.

Spedytor może występować we własnym imieniu lub w imieniu zleceniodawcy: forma zawarcia umowy spedycji – art. 60 lub § 6 OPWS, zawartość zlecenia spedycyjnego § 7 OPWS. Umowa spedycji jest umową zlecenia (art. 734 do 751 k.c.), umową kwalifikowaną, wzajemną, odpłatną i konsensualną (porozumienie stron).

OPWS (OPWS 2002 § 21) – Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, opracowane zostały przez spedytorów, Polski Związek Spedytorów Międzynarodowych, który przeobraził się w Polską Izbę Spedycji i Logistyki oraz zaaprobowane uchwałą Prezydium KIG dn. 23.04.2003 r. nr. 59/15/2003. Są dwie wersje OPWS:1995 r. i 2002 r.

Zastosowanie OPWS zależy od woli stron i musi być wyraźnie wskazane w umowie. Lepiej jest poznać warunki OPWS przed ich zastosowaniem, a nie w trakcie dochodzenia reklamacji.